Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki


Podstawowe informacje

Nazwa kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych
Uczelnia: Politechnika Śląska
Wydział: Inżynierii Środowiska i Energetyki
Rodzaj studiów: studia 1-go stopnia, inżynierskie
Czas trwania: 3,5 roku, 7 semestrów
 

Ścieżki dyplomowania (specjalności)

Na piątym semestrze następuje wybór Ścieżki Dyplomowania (SD), dawniej zwanej specjalnością, co prowadzi bezpośrednio do tematyki projektu inżynierskiego. Studia kończą się egzaminem. Proponujemy następujące Ścieżki Dyplomowania:

Programy studiów dla Ścieżek Dyplomowania oznaczonych gwiazdką są obecnie w przygotowaniu, ale ścieżki będą dostępne dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2021 roku.

 

Plany studiów

Szczegółowy spis zajęć prowadzonych w ramach Ścieżek Dyplomowania w formacie PDF:

 

Program studiów

Zgodnie z obecnymi wymaganiami odnośnie do studiów wyższych zajęcia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych są prowadzone w blokach, które obejmują jeden, dwa lub trzy semestry i jeden temat związany z kierunkiem studiów. Szczegółowy spis przedmiotów znajduje się pod tabelą.

 
Nazwa bloku Opis bloku
Przedmioty podstawowe: matematyka i fizyka

Blok rozpoczynają zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. Dalsze treści nauczania mają na celu przygotowanie uczestników zajęć do studiowania zagadnień technicznych. Studenci opanowują umiejętności związane z posługiwaniem się rachunkiem różniczkowym i całkowym, wektorami i macierzami, rozwiązywaniem równań, liczbami zespolonymi i podstawami logiki. Blok stanowi również wprowadzenie do podstawowych praw fizyki w zakresie mechaniki ciała sztywnego, termodynamiki, elektrodynamiki i magnetyzmu, mechaniki kwantowej i budowy materii.

Informatyka i podstawy programowania

Pierwsze zajęcia w ramach bloku dotyczą wykorzystania zaawansowanych funkcji oprogramowania biurowego, w tym edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, baz danych i aplikacji do tworzenia grafiki użytkowej. W dalszej części studenci poznają podstawy programowania. Opanowują zasady pracy w zintegrowanych środowiskach programistycznych, strukturę kodu źródłowego i główne instrukcje, funkcje matematyczne oraz wejścia i wyjścia. Równolegle poznają metody numeryczne przydatne w praktyce inżynierskiej.

Grafika inżynierska

Głównym celem bloku jest przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności w zakresie odwzorowania obiektów technicznych. Studenci poznają zasady rzutowania, konstruowania widoków, przekrojów i kładów. Uwzględnia się znormalizowane zasady oznaczania elementów i ich rozmieszczenia na rysunkach technicznych. Szczególny nacisk kładzie się na wymiarowanie i opis obiektów technicznych w sposób zgodny z międzynarodowymi normami i zaleceniami dla grafiki inżynierskiej.

Podstawy działania maszyn energetycznych

Blok jest wprowadzeniem do zagadnień inżynierskich omawianych na kierunku. Treści tworzące blok stanowią przede wszystkim przegląd dostępnych technologii w dziedzinie maszyn i urządzeń energetycznych. Studenci poznają obiekty techniczne, które najczęściej występują w przemyśle, a także nowoczesne technologie wprowadzane do użytku. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie związane ze sposobami działania maszyn, a także zasadami ich poprawnej eksploatacji. Studenci realizują tutaj swoje pierwsze zajęcia zorientowane projektowo (PBL) w tematyce zagadnień inżynierskich.

Mechanika

Rozbudowany zestaw treści od wiadomości podstawowych do zaawansowanych w zakresie mechaniki ciał stałych i przepływów. Zajęcia uwzględniają statykę, kinematykę i dynamikę brył sztywnych, własności materiałów inżynierskich oraz prawa rządzące przepływem płynów. Studenci poznają metody badania obciążenia elementów maszyn oraz obliczania sił, pędu i energii. Nabywają umiejętności doboru kształtu i materiału elementów obiektów technicznych pod kątem wytrzymałości. Treści nauczania uwzględniają również różne struktury przepływów gazów i cieczy stosowanych w maszynach i urządzeniach energetycznych.

Technika cieplna

Grupa zagadnień kierunkowych związanych z procesami wykorzystywanymi w energetyce i eksploatacji maszyn. Studenci poznają teorię przebiegu zjawisk termodynamicznych i chemicznych oraz nabywają umiejętności analizy tych zjawisk podczas zajęć laboratoryjnych i obliczeniowych. W ramach bloku omawiane są między innymi różne formy przemiany energii i reakcji chemicznych, budowa materii i warunki przepływu ciepła. Wspomniane procesy są przedstawiane na przykładach maszyn i urządzeń energetycznych oraz prostych i złożonych obiegów cieplnych.

Podstawy projektowania

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności projektowania części maszyn w zależności od narzuconych wymagań. Studenci poznają podstawowe rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn i urządzeń. Uczą się umiejętności analizy kluczowych elementów konstrukcji, a także sposobów zapisu projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami inżynierskimi i z wykorzystaniem oprogramowania CAD. W ramach tego bloku znajdują się zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Pomiary w energetyce

Blok dotyczy zagadnień związanych z nadzorem eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Uczestnicy zajęć poznają sposób działania szeregu czujników pomiarowych przeznaczonych do pomiarów różnych wielkości fizycznych. Poznają także ogólne zasady prowadzenia eksperymentów na obiektach technicznych oraz szczegółowe w zależności od typu mierzonej maszyny lub urządzenia. Istotną częścią przekazywanej wiedzy i umiejętności są również metody przetwarzania wyników pomiarów, w tym analizy regresji, korelacji i niepewności.

Maszyny przepływowe

Głównym celem bloku jest zapoznanie uczestników zajęć z budową i sposobem działania rozległej grupy maszyn wykorzystywanych w energetyce i różnych gałęziach przemysłu. W trakcie zajęć analizowane są kwestie konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn typu turbina, sprężarka i pompa. Student poznaje między innymi rozwiązania poprawiające sposób działania maszyn, przyczyny pogorszenia warunków eksploatacji oraz metody doboru maszyn do konkretnych instalacji.

Spalanie i silniki tłokowe

W bloku zawarto treści dotyczące procesu spalania paliw, maszyn wykorzystujących ten proces, w tym silników tłokowych spalinowych oraz innych form silników tłokowych - silników tłokowych hydraulicznych i pneumatycznych. Uczestnicy zajęć poznają sposoby analitycznego opisu i pomiaru procesu spalania, rodzaje paliw, konstrukcję palników i komór spalania. Blok obejmuje również kwestie związane z budową silników tłokowych i układów, w których silniki są stosowane.

Technologie maszyn i urządzeń

Zagadnienia z zakresu wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń. Obejmują zarówno ogólne zasady produkcji maszyn, jak i szczegółowe technologie przeznaczone dla wybranych grup części maszyn. Blok zawiera również treści dotyczące automatyki procesów wytwórczych oraz automatyki w eksploatacji maszyn i urządzeń. Studenci poznają budowę i obsługę układów regulacji, elementów nastawczych (zawory, siłowniki) i układów logicznych.

Zaawansowane zagadnienia konstrukcyjne

Szczegółowe problemy związane z budową i eksploatacją maszyn energetycznych. Studenci poznają rodzaje mechanizmów i konstrukcji obniżających obciążenia stosowane w budowie maszyn, a także rodzaje drgań i metody ich opisywania. Opanowują umiejętności doboru konstrukcji według kryterium wytrzymałości i dynamiki. Na zajęciach praktycznych przeprowadzają testy drgań z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.

Maszyny dla OZE i energetyki konwencjonalnej
(SD1, jedne zajęcia w SD2)

Szeroki zbiór zagadnień dotyczących technologii stosowanych w energetyce konwencjonalnej i odnawialnych źródłach energii. Główne treści bloku dotyczą konkretnych maszyn i urządzeń występujących w zakładach energetycznych oraz rozproszonych źródłach energii. Uczestnicy zajęć poznają aspekty konstrukcyjne i eksploatacyjne technologii przetwarzających energię słoneczną, wiatrową, geotermalną, a także różne formy energii związanej z naturalnymi i sztucznymi zbiornikami wodnymi.

Nadzór eksploatacji maszyn
(SD1)

Treści zgrupowane w bloku przedstawiają przekrojowo problem nadzoru instalacji energetycznych od zebrania informacji, po zaawansowane analizy niezawodności maszyn. Studenci poznają metody badań materiałowych wykonywanych m. in. podczas remontów maszyn dla oceny trwałości elementów. Uczą się również komputerowego wspomagania w przetwarzaniu wyników pomiarów i badań prowadzonych na maszynach. Uczestnicy zajęć opanowują też metody szacowania niezawodności dla konwencjonalnych instalacji energetycznych oraz dla instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii.

Projektowanie procesów i obiektów technicznych
(SD2, jedne zajęcia w SD1)

Aspekty konstrukcyjne maszyn i urządzeń energetycznych wsparte specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. Blok obejmuje treści ukierunkowane na uczenie umiejętności posługiwania się złożonymi programami inżynierskimi do analizy elementów maszyn, przepływów i instalacji. Studenci zaznajamiają się z komputerowymi sposobami tworzenia projektów obiektów technicznych. W ramach bloku zawarto także kwestie przygotowania modyfikacji dla istniejących obiektów technicznych w celu poprawienia ich działania i trwałości.

Diagnostyka i bezpieczeństwo
(SD2)

Zagadnienia zgrupowane w bloku dotyczą analizy bezpieczeństwa obiektów technicznych. Studenci uczą się zaawansowanych metod analitycznych bazujących na wynikach pomiarów wykonanych na maszynach. Opanowują również metody oceny bezpieczeństwa konstrukcji stosowanych w energetyce i innych gałęziach przemysłu.

Uczelniana baza przedmiotów obieralnych

Zależnie od wybranego przedmiotu.

PBL

Realizacja konkretnych zadań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją lub sterowaniem maszyn i urządzeń energetycznych. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w niewielkich grupach i pod przewodnictwem promotora.

Praktyka zawodowa

Czterotygodniowa praktyka w wybranym przez studenta przedsiębiorstwie w branży energetycznej lub mechanicznej.

Seminarium wg Ścieżki Dyplomowania

Zajęcia systematyzujące wiedzę nabytą na wcześniejszych etapach studiów i przygotowujące do egzaminu końcowego. Indywidualny projekt inżynierski realizowany pod nadzorem promotora.

Praca dyplomowa

Przygotowanie pracy pod kierunkiem promotora w temacie zgodnym z wybraną ścieżką dyplomowania.

Wychowanie fizyczne

Gry sportowe i sporty indywidualne jako środki wspierające rozwój psychofizyczny człowieka. Poznanie elementów techniki (sporty indywidualne) i taktyki (sporty zespołowe).

HES

Zajęcia z zagadnień humanistycznych, ekonomicznych i społecznych. Zajęcia mają na celu wyrobienie w studentach świadomości roli absolwenta uczelni technicznej w społeczeństwie, a także wpływu działalności inżynierskiej na pozatechniczne aspekty życia społecznego. Studenci poznają również zagadnienia związane z szeroko rozumianą przedsiębiorczością i prowadzeniem działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone w ramach tego bloku pomagają osiągnąć kompetencje w zakresie relacji interpersonalnych.